Skip to content

Sveriges kulturinkubatorers remissvar över betänkandet Kreativa Sverige! (SOU 2022:44)

Utredningen Kreativa Sverige föreslår en tioårig nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet.

CreARTive (intresseorganisationen för Sveriges inkubatorer för kulturella och kreativa näringar) är positiva till ett delat nationellt ansvar för KKN-frågor men efterfrågar särskilt insatser från Klimat- och näringslivsdepartementet för att stärka branschens utveckling. 2021-2027 genomför EU världens största innovationssatsning på kulturella och kreativa näringar. För att Sverige ska få del av detta krävs nationella krafttag för KKN.

Specialiserad och branschkunnig rådgivning behövs för att utveckla branschen och CreARTive delar utredningens slutsats om att Sveriges kulturinkubatorer skulle kunna ges en utökad roll. Utöver specialiserad rådgivning till KKN-företagare skulle kulturinkubatorerna också kunna sprida kunskap om KKN till myndigheter, branschorganisationer, högskolor mm.

– Idag kan inkubatorerna bara hjälpa en liten del av de 130 000 företag som finns inom KKN i Sverige. För att i högre grad kunna utnyttja deras potential krävs betydande insatser, säger Martin Q Larsson, inkubatorchef på Subtopia och ordförande för creARTive.

Det finns ett stort behov av att anpassa och utveckla existerande företagsstöd som ofta är dåligt anpassade för kulturföretag. Ofta vet kulturentreprenörerna inte om vilka medel som finns att söka eller så tror de att dessa stöd inte är till för kulturföretag. CreARTive ser att kulturinkubatorerna både kan assistera vid utvecklingen av företagsstöd och lotsa entreprenörer att söka dessa.

I utredningen föreslås att statliga aktörer ska utveckla branschöverskridande samarbeten mellan företag. CreARTive, som länge arbetat branschöverskridande med cross innovation välkomnar detta förslag.